Algemeen voorwaarden Ongediertebestrijding Zeewolde

 

Artikel 1 | Algemene voorwaarden en Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en offerte tussen Ongediertebestrijding Zeewolde, hierna te noemen: “OBZ”, en een Wederpartij waarop OBZ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van de verstrekte adviezen en informaties.
 2. Onder wederpartij wordt verstaan; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons een overeenkomsten sluit.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met OBZ, voor de uitvoering waarvan door OBZ derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. OBZ en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2 | Offertes

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. OBZ is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk door middel van ondertekening van bijgevoegde orderbevestiging binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 

Artikel 3 | Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien het tijdstip van voltooiing hierdoor wordt beïnvloed zal OBZ de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 3. OBZ is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan OBZ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 4 | Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van OBZ op de Wederpartij zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan OBZ ter kennis is gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen, Indien;
 • De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Na het sluiten van de overeenkomst OBZ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van OBZ kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is OBZ gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van OBZ kan worden gevergd.
 1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is OBZ gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 | Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop OBZ geen invloed kan uitoefenen doch waardoor OBZ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. OBZ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat OBZ zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. OBZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van OBZ opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is iedere partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien OBZ ten tijde van het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen is OBZ gerechtigd het reeds nagekomen c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 | Betaling

 1. Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening. OBZ is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zullen de vorderingen van OBZ en de verplichtingen van de Wederpartij jegens OBZ onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. OBZ heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en kosten en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. OBZ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. OBZ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien OBZ echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 | Eigendomsvoorbehoud

 1. OBZ blijft eigenaar van alle materialen en onderdelen zolang de Wederpartij niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.
 2. Door OBZ geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om OBZ daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 8 | Garanties en Gebreken

 1. De door OBZ te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. OBZ kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door OBZ verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van OBZ, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar OBZ geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van OBZ daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

 1. OBZ verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.
 2. OBZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat OBZ is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van OBZ beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. OBZ is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Indien door omstandigheden, te wijten aan de Wederpartij, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor OBZ voortvloeiende schade door de Wederpartij te worden vergoed.
 6. OBZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

 

Artikel 10  | Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OBZ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.